Rss Feed Tweeter button Facebook button Delicious button Flickr button Youtube button

Mer om SPTF

SPTF organiserar de svenska pianoteknikerna. Föreningen är helt ideell, och har funnits i över sjuttiofem år. Under hela den tiden har ambitionen varit att verka för hög hantverkskvalitet. Genom inträdesprov och vidareutbildning, stipendier, och engagemang i utbildningsfrågor och forskning söker föreningen att upprätthålla och utveckla kunskaperna inom pianoteknikeryrket.

SPTF:s styrelse är spridd över landet och består av fem ordinarie ledamöter. Vidare ingår två bedömningsnämnder med tre ledamöter vardera i Stockholm och Malmö. Deras uppgift är att bedöma de stämprov som krävs för inträde i föreningen. Dessutom finns några kommittéer samt en stipendiefond, där avkastningen går till ett årligt stipendium för praktik utomlands vid någon av de större klaverfabrikerna. SPTF har för närvarande ca 110 medlemmar.

De senaste åren har samarbetet mellan de nordiska länderna fått ett kraftigt uppsving, med många positiva resultat. Bland annat har den årliga Nordisk Pianoträff organiserats. För att organisera det nordiska samarbetet upprättades år 1997 ett samarbetsorgan kallat NPTA – Nordic Piano Technicians Associations.

Pianot är vårt yrke

Pianot har under större delen av sin 300-åriga historia varit en musikalisk och social samlingspunkt i hem, skolor, konsertsalar och alla tänkbara miljöer. Dess mångsidighet och stora uttrycksmöjligheter har gjort det både till en musikalisk “arbetshäst” och ett redskap för några av våra största musiker och komponister.

Pianot, flygeln, klaveret är ett tekniskt komplicerat instrument som ställer krav inte bara på ägarens omsorger utan även på den tekniker som får uppdraget att stämma och justera instrumentet.

Genom att kräva ett inträdesprov av sina medlemmar, anordna vidareutbildning, dela ut stipendier, och ett engagemang i utbildningsfrågor och forskning söker föreningen att upprätthålla och utveckla kunskaperna inom pianoteknikeryrket.

I detta syfte arbetar föreningen för att förbättra den nuvarande grundutbildningen inom yrket och hjälpa medlemmarna till kvalificerad vidareutbildning. Konsertpianistens långa utbildning och kunnande måste ha sin motsvarighet hos den som sköter instrumentet.

Utbildning

Det finns två utbildningsmöjligheter till pianostämmare / pianotekniker i Sverige:

  • Oskarshamns folkhögskola – en 2 årig yrkesutbildning på folkhögskola.
  • Kungliga musikhögskolan – 60p högskoleutbildning.

Läs mer om hur du utbildar dig till pianostämmare / pianotekniker på www.blipianotekniker.nu !

 

Pianoteknikerskolan i Stockholm 1947

Historik

Sveriges Pianostämmare och teknikerförening (SPTF) bildades 1930 under namnet Stockholms pianostämmarförening. Syftet med sammanslutningen var att upplysa allmänheten om vikten av att anlita kvalificerat yrkesfolk.

De som från början anslöt sig och bildade föreningen var den dåvarande eliten av Stockholms pianostämmare. I slutet av 30-talet ansökte också stämmare från övriga landet om medlemskap. Föreningens namn ändrades då till Sveriges Pianostämmarförening. Detta namn behölls till 1965 då ordet -tekniker lades till.

1960 anslöt sig SPTF till Europiano, som är en branschorganisation för pianotekniker med säte i Tyskland. För Europianos medlemmar utges en flerspråkig kvartalstidskrift med fackuppsatser, information från de nationella föreningarna, presentation av facklitteratur m.m.

Comments on this entry are closed.